از چشم هام، آدم دلتنگ می بَرَند ( سید مهدی موسوی ) - چهارشنبه 19 مهر 1391
چرخ پنکه به دُور پوچی خود ( سید مهدی موسوی ) - چهارشنبه 19 مهر 1391
در یک تضاد غم زده با قصّه های پیر(سید مهدی موسوی) - پنجشنبه 20 مهر 1391
از خواب ها پرید، از گریه ی شدید ( سید مهدی موسوی ) - چهارشنبه 19 مهر 1391
این چار برگ خشک شده مال دفتر است؟! ( سید مهدی موسوی ) - چهارشنبه 19 مهر 1391
نماندست چیزی به جز غم... مهم نیست ( سید مهدی موسوی ) - چهارشنبه 19 مهر 1391
پاییز آمدست که خود را ببارمت ( سید مهدی موسوی ) - چهارشنبه 19 مهر 1391
اتّفاق است اینکه با یک شعر، ( سید مهدی موسوی ) - چهارشنبه 19 مهر 1391
امشب شب جمعه ست,... و تو غمگینی ( سید مهدی موسوی ) - چهارشنبه 19 مهر 1391
جدا شدیم، کسی صاحب دو اسم شده ( سید مهدی موسوی ) - چهارشنبه 19 مهر 1391
از چشمهای من هیجان را گرفته اید ( سید مهدی موسوی ) - چهارشنبه 19 مهر 1391
آن ابرهای تیره و این سایه ها شومند ( سید مهدی موسوی ) - چهارشنبه 19 مهر 1391
تصمیم ِ دادن و نگرفتن ( سید مهدی موسوی ) - چهارشنبه 19 مهر 1391
عقاب عاشق خانه! بدون پر برگشت ( سید مهدی موسوی ) - چهارشنبه 19 مهر 1391
از شیشه ی مشروب خالی توی یخچالم ( سید مهدی موسوی ) - چهارشنبه 19 مهر 1391
به انتظار نشستن، در انتظار نشستن ( سید مهدی موسوی ) - چهارشنبه 19 مهر 1391
سهم من چیست غیر گریه و شعر ( سید مهدی موسوی ) - چهارشنبه 19 مهر 1391
دارم به گریه می کنم و گریه می کنم ( سید مهدی موسوی ) - چهارشنبه 19 مهر 1391
نشسته در من مردی که ( سید مهدی موسوی ) - چهارشنبه 19 مهر 1391
مثل دیوانه زل زدم به خودم( سید مهدی موسوی ) - چهارشنبه 19 مهر 1391
مامان تمام زندگیَم درد میکند ( سید مهدی موسوی ) - چهارشنبه 19 مهر 1391
یک چراغ خاموش است ، یک چراغ روشن نیست ( سید مهدی موسوی ) - چهارشنبه 19 مهر 1391
توی ذهنت «حساب» می کردی ( سید مهدی موسوی ) - چهارشنبه 19 مهر 1391
از شب، میان اینهمه پسکوچه ها گمی!( سید مهدی موسوی ) - چهارشنبه 19 مهر 1391
به پای خویش نخواهی که پای دار بیایم ( سید مهدی موسوی ) - چهارشنبه 19 مهر 1391
در قهر را به رویم نگشوده بست مهرت( سید مهدی موسوی ) - چهارشنبه 19 مهر 1391
مثل یک بچّه گربه ی تنها ( سید مهدی موسوی ) - چهارشنبه 19 مهر 1391
دارم صدایت می زنم... بشنو صدایم را ( سید مهدی موسوی ) - پنجشنبه 20 مهر 1391
دیوار مست و پنجره مست و اتاق مست ( سید مهدی موسوی ) - چهارشنبه 19 مهر 1391
خواستم داد شوم... گرچه لبم دوخته است ( سید مهدی موسوی ) - چهارشنبه 19 مهر 1391
صفحه قبل 1 2 صفحه بعد