پیچک ( سید مهدی موسوی)

شعر و ادب پارسی

عناوین مطالب
- از چشم هام، آدم دلتنگ می بَرَند ( سید مهدی موسوی )
- چرخ پنکه به دُور پوچی خود ( سید مهدی موسوی )
- در یک تضاد غم زده با قصّه های پیر(سید مهدی موسوی)
- از خواب ها پرید، از گریه ی شدید ( سید مهدی موسوی )
- این چار برگ خشک شده مال دفتر است؟! ( سید مهدی موسوی )
- نماندست چیزی به جز غم... مهم نیست ( سید مهدی موسوی )
- پاییز آمدست که خود را ببارمت ( سید مهدی موسوی )
- اتّفاق است اینکه با یک شعر، ( سید مهدی موسوی )
- امشب شب جمعه ست,... و تو غمگینی ( سید مهدی موسوی )
- جدا شدیم، کسی صاحب دو اسم شده ( سید مهدی موسوی )
- از چشمهای من هیجان را گرفته اید ( سید مهدی موسوی )
- آن ابرهای تیره و این سایه ها شومند ( سید مهدی موسوی )
- تصمیم ِ دادن و نگرفتن ( سید مهدی موسوی )
- عقاب عاشق خانه! بدون پر برگشت ( سید مهدی موسوی )
- از شیشه ی مشروب خالی توی یخچالم ( سید مهدی موسوی )
- به انتظار نشستن، در انتظار نشستن ( سید مهدی موسوی )
- سهم من چیست غیر گریه و شعر ( سید مهدی موسوی )
- دارم به گریه می کنم و گریه می کنم ( سید مهدی موسوی )
- نشسته در من مردی که ( سید مهدی موسوی )
- مثل دیوانه زل زدم به خودم( سید مهدی موسوی )
- مامان تمام زندگیَم درد میکند ( سید مهدی موسوی )
- یک چراغ خاموش است ، یک چراغ روشن نیست ( سید مهدی موسوی )
- توی ذهنت «حساب» می کردی ( سید مهدی موسوی )
- از شب، میان اینهمه پسکوچه ها گمی!( سید مهدی موسوی )
- به پای خویش نخواهی که پای دار بیایم ( سید مهدی موسوی )
- در قهر را به رویم نگشوده بست مهرت( سید مهدی موسوی )
- مثل یک بچّه گربه ی تنها ( سید مهدی موسوی )
- دارم صدایت می زنم... بشنو صدایم را ( سید مهدی موسوی )
- دیوار مست و پنجره مست و اتاق مست ( سید مهدی موسوی )
- خواستم داد شوم... گرچه لبم دوخته است ( سید مهدی موسوی )
- به خواب رفتمت از بسته های خالی قرص ( سید مهدی موسوی )
- نگاه می کنم از غم به غم که بیشتر است ( سید مهدی موسوی )
- تشنّجم در دستت، تو و زمین لرزه( سید مهدی موسوی )
- به کودکم که نشسته ست در سر و رَحِمت! ( سید مهدی موسوی )
- نخواستم‌ که ‌به ‌من ‌درس آب و نان ‌بدهی (سید مهدی موسوی )
صفحه قبل 1 صفحه بعد